Saturday, January 5, 2008

Die Uys Bybel

Die Uys Bybel
In April 1837
vertoef die Uys-trek van omtrent honderd siele sterk, op pad van Uitenhage na die Transoranje, buitekant Grahamstad. Die ou patriarg Jacobus Uys staan in naam aan die hoof, maar die eintlike leier is sy seun Pieter Uys. Uit agting vir hom en sy medetrekkers bied die Engelse inwoners van hierdie Setlaarsdorp hom 'n groot Statebybel aan, in Russiese leer gebind, met op die skutblad hierdie woorde:"Dit Heilige Boek is ten geschenke gegeven aan de heer Jacobus Uijs en zijne vertrekkende landgenoten door de inwoners van Grahamstad, en derzelver omtrek, tot ene gedachtenis en blijk van hoogagting en hartelijke leedwezen over hun vertrek. Die begeerte welke zij aan den dag gelegd hebben om 'n Prediker te krijgen en hunne stipte nakoming der Heilige Instelling zijn duidelijke hbewijzen dat zij op hunne tocht om een ander land te zoeken, zich zullen laten geleiden daar de bevelen in dit Heilige Boek begrepen, en standvastig aan Deszelfs Heilige Wetten zullen aankleven als onwrikbare voorschriften van den Schepper van het Heelal, - de God van alle Natien en Volkeren."Die Uys-Bybel is in 1897 deur die regering van die Zuid-Afrikaansche Republiek aangekoop en word en tydens die skrywe van hierdie, bewaar in die Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum in Pretoria.

No comments: